Polityka Prywatności

§.1 dane osobowe

 1. Kto jest administratorem moich danych?

  Beata Bartoszczyk-Dyzma, Krzysztof Żurek, wspólnicy spółki cywilnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brzeziny III”, ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik, NIP: 7132367215.

 2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

  Inspektor Ochrony Danych – adres email: brzeziny3@interia.pl lub listowanie na adres naszej placówki dopisując na przesyłce „Ochrona Danych osobowych”.

 3. Na jakiej podstawie prawnej placówka pozyskuje dane osobowe pacjentów?
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495.z poźn.zm.)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219, 2429.z poźn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Dz.U. 2015 poz. 1400 z pózn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z pózn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. (Dz.U. 2018 poz. 941z późn.zm.)
 4. Cele przetwarzania danych osobowych pacjentów
  • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość.
  • Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
  • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Nasz kontakt może dotyczyć również przypomnień co do zalecanych działań profilaktycznych (np. szczepienia) których podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych.
 5. Kto posiada dostęp do danych osobowych pacjentów?
  • Firma Informatyczna świadcząca na rzecz placówki obsługę wsparcia technicznego oprogramowania KAMSOFT, w którym prowadzona jest elektroniczna dokumentacja medyczna, laboratoria współpracujące z nami w celach realizacji badań diagnostycznych.
  • Na żądanie instytucji państwowych tj. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdniku, NFZ, ZUS jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe w zakresie określonym w przepisach sektorowych.
  • Udostępnianie danych osobowych uregulowane zostało m.in. w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.z późn.zm.).
 6. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

  Jeżeli jesteś naszym pacjentem Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

  Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, a jedynie utrudni kontakt w sytuacjach nagłych wymagających kontaktu z pacjentem np. w sytuacji gdy wynik badania obliguje pacjenta do natychmiastowego stawienia się na poradę lekarską celem ratowania zdrowia lub nawet życia.

 8. Jakie mam prawa?

  Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Maja Państwo prawo żądać: dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania danych osobowych.

§.2 Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych przez pacjenta

 1. Kto jest administratorem moich danych?

  Beata Bartoszczyk-Dyzma, Krzysztof Żurek, wspólnicy spółki cywilnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brzeziny III”, ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik, NIP: 7132367215.

 2. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

  Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: brzeziny3@interia.pl , listowanie na adres naszej placówki dopisując na przesyłce „Ochrona Danych osobowych”.

 3. Podstawa prawna przetwarzania

  Część upoważnień wprost wynika z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.z późn.zm.). Pozostałe są wynikiem wyrażenia takiej woli ze strony pacjenta i wskazania osoby upoważnionej, która wyraziła taką chęć bycia upoważnionym do czynności np. w imieniu pacjenta.

 4. Cel przetwarzania

  Dbałość o poufność danych pacjenta i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji. Realizacja praw pacjenta w sposób rzetelny, transparentny i wynikający z woli samego pacjenta. Upoważnienia minimalizują ryzyko niezgodnego z prawem udostepnienia dokumentacji medycznej.
  Funkcjonowanie upoważnień pozwala personelowi zapewnić pacjenta, że jego dokumentacja medyczna nie zostanie wydana nikomu po za osobami upoważnionymi przez pacjenta.

 5. Jak długo przetwarzamy dane osób widniejących na upoważnieniu?

  Upoważnienia jednorazowe przechowywane są przez okres 30 dni, natomiast upoważnienia stałe tak samo jak dokumentacja medyczna pacjenta stanowią one załączniki do tej dokumentacji.

 6. Prawa osób upoważnionych

  Każda osoba upoważniona przez pacjenta m.in. do odbioru dokumentacji medycznej posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, na bycie osoba upoważnioną.
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  Pacjent, który upoważnia konkretną osobę jest informowany o konieczności poinformowania osoby upoważnianej o tym, komu i w jakim celu udostępnił dane osobowe. Osoba upoważniona nie musi godzić się na figurowanie w upoważnieniu jest to zawsze dobra wola upoważnianego. Informacje o pacjencie oraz jego dokumentacji medycznej są wydawane wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.brzeziny3.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.